Projecten


Spraakherkenning is innovatief en eenvoudig in gebruik. Ontwikkelaars, onderzoek- en onderwijsinstellingen zien toekomst in het koppelen van spraakherkenning aan hun producten of diensten.

 

 

Cedere heeft een groot aantal projecten en pilots lopen, soms met subsidie, soms uit overtuiging. Om u een indruk te geven volgt een kleine opsomming van voorbeelden van projecten. Hebt u vragen over een van de genoemde projecten dan neemt u contact op met Godie Vierbergen van Cedere.

 

Innovatieve Product projecten
Met enkele bedrijven werken wij samen om spraakherkenning met hun softwarepakket en/of hardware te koppelen. Vooral bedrijven waar de voordelen van handsfree erg groot zijn. Een voorbeeld is laboratoria.

(Para)medici
Met subsidie vanuit de EU start Cedere in samenwerking met dr. F. Oosterveld, lector Fysiotherapie, een onderzoek naar methodisch handelen voor de fysiotherapeut met spraakherkenning. Tijdens het onderzoeken wordt wireless (draadloos) de gegevens in een document ingesproken.
Lees meer over dit project Aansprekende Gezondheidszorg.

Doven en slechthorenden

Project met doven en slechthorenden

Met Hogeschool Saxion starten we een project om spraakherkenning geschikt te maken voor doven en slechthorenden. Het Platform Techniek en Zorg begeleidt studenten uit beide richtingen om het uiteindelijke product geschikt te maken voor slechthorende op zowel technisch als gebruiksvriendelijk gebied.

Download
Verslag project “Spraakherkenning voor doven en slechthorenden”
verslag_project_spraakherkenning_doven_s
Adobe Acrobat document 11.3 MB

Slechtziend of blind: visueel beperkt

Pictogram

De meeste mensen met een visuele beperking typen 10 vingers blind of werken met braille. Soms met een vergrotingssoftware en spraaksynthese. Bijvoorbeeld Jaws of SuperNova.

 

Dit zijn goede hulpmiddelen, maar toch……

 

Voor mensen met een visuele beperking kan spraakherkenning een goede toepassing zijn. Computergebruik wordt zo toegankelijker, gemakkelijker en minder vermoeiend.

 

Voor slechtzienden ontwikkelde Cedere een koppeling tussen Dragon NaturallySpeaking met een spraaksynthese en vergrotingssoftware (bijvoorbeeld Supernova, Lunar en Hal).

 

Men kan bijvoorbeeld SuperNova met de stem bedienen en sneltoetsen aansturen. Met spraakherkenning is een aantal opdrachten (sneltoetsen) uit te voeren.

 

Het blijft wel een uitdaging voor mensen die erg slecht zien of volledig blind zijn. Samenwerking tussen beide softwarepakketten, voorlezen van de tekst door SuperNova en inspreken met Dragon, loopt door elkaar en zorgt dat regelmatig de computer vastloopt.

 

Meer informatie? Bel naar Cedere 085-4863748

Onderzoeksproject 'Aansprekende zorg'

Cedere neemt deel aan onderzoeksproject 'Aansprekende Gezondheidszorg'

 

Onderzoeksproject 'Aansprekende Gezondheidszorg'
Vanuit het kenniscentrum Zorg, Welzijn en Techniek van de Saxion Hogescholen is een onderzoek gestart naar de werking van spraakherkenning bij verslaglegging door fysiotherapeuten in hun praktijk. Dit onderzoek 'Aansprekende Gezondheidszorg' vindt plaats als gevolg van de door VWS goedgekeurde projectaanvraag.

 

Spraakherkenning bij verslaglegging door fysiotherapeuten
Het onderzoek betreft de werking van spraakherkenning bij verslaglegging door fysiotherapeuten in hun praktijk (n=20) in vergelijking met praktijkgenoten (n=20), die geen spraakherkenning gebruiken. Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat de deelnemende fysiotherapiepraktijken de systematiek volgen van methodisch fysiotherapeutisch handelen (KNGF-richtlijnen) en de daarbij behorende verslaglegging. Verder dient de praktijk gebruik te maken van een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), dan wel de computer.

 

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is bij een groep fysiotherapiepraktijken, waarbij de implementatie plaatsvindt van spraakondersteunende dossiervorming, verslaglegging en overdracht in de fysiotherapeutische eerstelijns praktijk, een tweetal effecten te onderzoeken:

  • kwalitatief onderzoek naar het effect van spraakondersteuning op patiënten- en cliëntenzorg en het gebruiksgemak bij fysiotherapeuten en ondersteunend administratief personeel
  • kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van spraakondersteuning in termen van tijdwinst en verbetering dossiervorming

Wie zijn betrokken bij dit onderzoek?
Betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van het project zijn: Saxion hogescholen: Frits Oosterveld, June Nods, Karen Reinders en Inge Geerdink.
Voor informatie over Kenniscentrum Zorg, Welzijn en Techniek.

Download
Trinnovatie in de zorg en technologie
Frits Oosterveld en Monica Buijink
trinnovatie_in_de_zorg_en_technologie.pd
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Download
PopoProject
Het eerste RAAK-project van Healtcare Stedendriehoek
popoproject_healthcare_stedendriehoek.pd
Adobe Acrobat document 9.0 MB
Project aansprekende gezondheidszorg

Conclusie onderzoeksproject
Uit de resultaten blijkt dat, ondanks de relatief kleine groep die onderzocht is, er een aantal relevante uitkomsten naar voren komen. Ten eerste blijkt dat de tevredenheid over de verslaglegging lijkt toe te nemen door spraakherkenning. Daarentegen geven fysiotherapeuten aan niet sneller te zijn met de verslaglegging. Dit is consistent met de objectieve tijdmeting die ook aangeeft dat de interventie groep geen reductie van verslagleggingtijd laat zien. Wel is er een lichte tendens dat de interventie groep betere dossiers gaat vormen na de invoering van spraakherkenning.


U kunt het onderzoeksrapport downloaden. Het eindverslag van de studenten is op te vragen bij Cedere.

Download
De effecten van spraakherkenning bij verslaglegging in de fysiotherapiepraktijk
Onderzoeksrapport
onderzoeksrapport_verslaglegging_fysioth
Adobe Acrobat document 213.9 KB

Sonttol

Soundtoll Online

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden en Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving, hebben een overeenkomst gesloten om alle gegevens uit de Deense Sonttolregisters (STR) in te voeren in een elektronische databank. Dit gebeurt in het kader van het wetenschappelijk historisch project Sonttolregisters online. In 2011 zal iedereen de complete STR via het internet kunnen raadplegen op soundtoll.

Spraakherkenning is innovatief en toch eenvoudig te gebruiken. Ontwikkelaars, onderzoek- en onderwijsinstellingen zien toekomst in het koppelen van spraakherkenning aan hun producten of diensten.

 

Cedere heeft een groot aantal projecten en pilots lopen, soms met subsidie, soms uit overtuiging. Om u een indruk te geven volgt een kleine opsomming van voorbeelden van projecten. Hebt u vragen over een van de genoemde projecten dan neemt u contact op met Godie Vierbergen van Cedere.

Soundtoll

Cedere gebruikt spraakherkenning voor het invoeren van data bij het project Sonttol.

 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden en Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving, hebben een overeenkomst gesloten om alle gegevens uit de Deense Sonttolregisters (STR) in te voeren in een elektronische databank. Dit gebeurt in het kader van het wetenschappelijk historisch project Sonttolregisters online. In 2011 zal iedereen de complete STR via het internet kunnen raadplegen op www.soundtoll.nl.

 

Spraakherkenning wordt ingezet waardoor het werk sneller gaat en zodat meer werknemers van de sociale werkvoorziening mee kunnen werken. 

Dyslexieproject Stedendriehoek

Cedere heeft in 2005 een kennisvoucher gekocht, die het bedrijf wilde besteden aan een onderzoek naar het voorkomen van dyslexie in verschillende arbeidssectoren. Dyslectici in de arbeidspraktijk houden echter veelal hun dyslexie verborgen, waardoor een onderzoek moeilijk uit te voeren is. Om deze reden is Cedere uitgeweken naar de Saxion Hogescholen. Cedere wilde weten, bij welke academies het vaakst dyslexie voorkomt. De verdeling van dyslectici over verschillende academies zou namelijk een afspiegeling kunnen zijn van de verdeling van dyslectici in verschillende arbeidssectoren. In 2007 heeft dr. Meulenkamp in opdracht van Cedere, dit onderzoek uitgevoerd. In deze studie is per academie onderzocht, hoe groot de percentages zijn van studenten die aangeven dyslexie te hebben. Uit dit onderzoek bleek dat deze percentages bij de academies bedrijfskunde en ondernemen, life science en engineering en toegepaste kunst en techniek het hoogst zijn.Dyslexieproject mbo

In samenwerking met ROC Aventus werd een lesprogramma samengesteld om leerlingen van een mbo met spraakherkenning te laten leren.

Dyslexieproject Windesheim hbo

Na een project van twee jaar kunnen we deze succesvol afsluiten. Twintig studenten met dyslexie gebruiken succesvol spraakherkenning. Uit deze pilot hebben we veel kennis opgedaan om diverse studenten, uit meerdere vakgebieden, tentamens te laten maken met spraakherkenning en te begeleiden.

Download
'Spraakherkenning is een uitkomst'
windesheim_artikel_movemens.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB